Kitinkannus ohjaa opiskelijoita

 

Kitinkannuksen moniammatillinen henkilökunta ohjaa mielellään työelämän taitoja oman alansa tulevaisuuden tekijöille.Tällä hetkellä Kitinkannuksen kuntoutusosastolla ovat harjoittelujaksoilla fysioterapiaopiskelija Jemina, toimintaterapiaopiskelija Jenna ja geronomiopiskelija Elina. Elina opiskelee Kemin ammattikorkeakoulussa, Jenna Jyväskylän ammattikorkeakoulussa ja Jemina Kuopiossa Savonia ammattikorkeakoulussa.

Fysioterapeutti on kuntoutusalan ammattilainen ja terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö. Fysioterapia on ammattiala, jonka erityisosaamisalueita ovat terveys, liike, liikkuminen ja toimintakyky. Keskeisiä fysioterapian menetelmiä ovat terveyttä ja toimintakykyä edistävä ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu, manuaalinen ja fysikaalinen terapia sekä apuvälinepalvelut. Fysioterapia tarjoaa palveluja yksilöille ja väestölle tilanteissa, joissa näiden liikkumis- ja toimintakyky ovat tai saattavat olla uhattuina ikääntymisen, vamman, kivun, sairauden, toimintahäiriön tai ympäristötekijöiden johdosta. Fysioterapia edistää yksilön aktiivista osallistumista yhteiskunnassa kehittämällä, ylläpitämällä ja palauttamalla tämän terveyttä, liikkumiskykyä, fyysistä aktiivisuutta ja toimintakykyä koko eliniän ajan.

Fysioterapeutin työ on asiakaslähtöistä ja näyttöön perustuvaa. Fysioterapeutti toimii yhteistyössä asiakkaan, muiden asiakkaan hoitoon ja kuntoutukseen osallistuvien asiantuntijoiden kanssa sekä oman alansa asiantuntijana moniammatillisissa työryhmissä. Fysioterapeutin tehtävänä on edistää, palauttaa ja ylläpitää asiakkaan terveyttä, liikettä, liikkumista ja toimintakykyä. Fysioterapeutit työskentelevät mm. sairaaloissa, terveyskeskuksissa, tutkimus- ja hoitolaitoksissa, erilaisissa kolmannen sektorin tehtävissä tai yrittäjänä. (Lähde fysioterapeuttiliitto)

Jennan tulevaisuus toimintaterapeutin työssä on auttaa niitä ihmisiä ja ihmisryhmiä, jotka kokevat toimintakyvystään tai ympäristöstä johtuvia rajoituksia ja osattomuutta arjessaan. Toimintaterapeutit työskentelevät myös yhä enemmän ennaltaehkäisevissä palveluissa ja tehtävissä, joissa kehitetään yhteiskunnan ja organisaatioiden palveluja toimintakykyä ja osallisuutta tukeviksi.

Toimintaterapia on tulevaisuuden ammatti, jossa ydinosaaminen koostuu muuttuvien elementtien - ihmisen toimintakyvyn, toiminnan ja ympäristön - yhteensovittamisesta. Automatisaatiolla voi korvata vain pienen osan toimintaterapeutin työstä. Toimintaterapeuttien osaamista kannattaa tulevaisuudessa hyödyntää nykyistä enemmän kotona asuvien ja kotiutuvien kuntoutujien hoidon ja kuntoutuksen kehittämisessä, työllistymistä ja työkykyä tukevissa palveluissa, maahanmuuttajien kotoutumisen edistämisessä sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutuksessa. (Lähde toimintaterapeuttiliitto)

Elina valmistuu geronomiksi. Geronomin osaaminen edustaa kokonaisvaltaista ymmärrystä vanhenemisesta, jossa vanha ihminen toimintakyvystään riippumatta nähdään aktiivisena toimijana ja oman yhteisönsä jäsenenä.

Geronomin työtä on vanhan ihmisen hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja voimavarojen arviointi. Geronomi tukee vanhan ihmisen arjessa selviytymistä ja vahvistaa hänen toimijuuttaan sekä antaa yksilöllistä palveluohjausta ja terveysneuvontaa. Geronomi hyödyntää työssään laaja-alaisesti vanhustenpalveluita sekä kolmatta sektoria ikääntyneen toimintakykyisyyden ja kotona asumisen tukemiseksi.

Geronomit työskentelevät palveluohjaajina, sosiaaliohjaajina, muistikoordinaattoreina sekä vanhustyön palvelujen tuottajina, suunnittelijoina, koordinoijina, kehittäjinä ja yrittäjänä.

Geronomeja työskentelee vanhusten sosiaali- ja lähityössä, seniorineuvonnassa, vanhusten päivätoiminnassa, vanhustenkeskuksessa, palvelutalossa, hoivakodeissa, kotihoidossa sekä järjestöissä erilaisissa projekteissa. (Lähde Suomen geronomiliitto).

Harjoittelujaksojen kautta opiskelijat tutustuvat työelämään ja oman alansa erilaisiin työpaikkoihin. Kitinkannuksen kuntoutuslaitokseen otetaan aina mielellään sekä hoito- että kuntoutusalan opiskelijoita. Opiskelijat pitävät meidät työntekijät virkeinä ja  haastavat yhä uudelleen miettimään erilaisten hoito- ja  terapiamenetelmien vaikuttavuutta kunkin asiakkaan toimintakyvyn haasteissa.